Erasmus

Rozvoj dovedností formativního hodnocení učitelů a sdílení příkladů dobré praxe aktivit pro žáky

2022-1-CZ01-KA122-SCH-000069221

Naše škola nabízí program Začít spolu, který se odlišuje od běžných vzdělávacích metod svým zaměřením na komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kvalitní přípravu výuky. V rámci projektu máme dva klíčové cíle:

Zlepšení komunikačních dovedností učitelů:

Příprava a realizace center aktivit:

Tímto projektem se snažíme zvýšit kvalitu výuky, rozvíjet komunikační dovednosti našich učitelů a vytvořit aktivní a efektivní učební prostředí pro naše žáky.

Stínování v Dánsku

Dvě naše učitelky Pavla a Lenka absolvovaly stínování v Dánské Odese a přilehlém okolí. V Dánsku byla prozkoumána hluboce zakořeněná hodnoty a praxe dánského vzdělávacího systému během naší stáže. Ve školách a mateřských školách byl sledován důraz na svobodu, kreativitu a fyzický kontakt s přírodou. Bylo pozorováno, jak je dánským přístupem k výuce podporována zvídavost, kreativní myšlení a odvaha dětí zkoumat své hranice. Kultura a tradice Dánska, od oslav až po diskuse o konceptu wellbeingu, byla zjevná v každém okamžiku.

Zápisek

V Dánsku jsem absolvovala stáž, kde jsem zažila několik nezapomenutelných momentů. Zde jsou tři z nich:

Aktivity v přírodě: Když jsem navštívila nestátní mateřskou školu Kilden Tommerup – Musik & Natur, byla jsem ohromena způsobem, jakým děti trávily čas v přírodě – dělaly jídlo na ohni, lezly, sekaly dřevo a věnovaly se činnostem typickým pro „lesní školku“. Při mé návštěvě si děti stavěly úkryty z vánočních stromků. Děti nám zazpívaly a já jsem měla možnost se zúčastnit hudebně-dramatické dobrodružné aktivity s nimi. Toto mě inspirovalo k tomu, jak důležité je začlenit přírodu do vzdělávacího procesu a jak to může zlepšit komunikaci a interakci mezi dětmi.

Svobodná školka Køng Idrætsbørnehave: Byla jsem fascinována myšlenkou a praxí dánských svobodných škol, kde se kladl důraz na svobodu, ale i zodpovědnost. Vývoj a perspektiva dítěte byly v centru pozornosti, a ne co dospělí považovali za důležité. Tato návštěva mi ukázala, jak důležité je zaměřit se na individuální potřeby každého dítěte a jak to může pomoci v komunikaci a přípravě lepších aktivit.

Reflektivní setkání “3Z”: Během našeho setkání jsme se zamýšleli nad tím, co chceme ve své praxi zachovat, co zavést a co zahodit. Návštěva předměstských školek mě znovu utvrdila v tom, jak důležité je věnovat se základním hodnotám, jako je kultura, pospolitost a estetika, a sledovat osobní rozvoj každého dítěte z jeho perspektivy. Tato zkušenost mě povzbudila k tomu, abych se více zaměřila na komunikační dovednosti a přípravu aktivit, které by nejlépe vyhovovaly potřebám mého třídního kolektivu.

Tyto zkušenosti v Dánsku mě ovlivnily a inspirovaly k tomu, abych se stala lepší učitelkou pro své žáky.

Report od Začít spolu

Report najdete zde

Výjezd do Rumunska

V rámci projektu se žáci 4. a 5. třídy vydali na výjezd do partnerské školy v Rumunsku, aby prohloubili poznání obou kultur a posílili mezinárodní vztahy. Výjezd proběhl od 24.4. do 29.4.2023

Průběh:

Kurz pro učitele ve Španělsku

V období od 03.07.2023 do 07.07.2023 proběhl ve Španělsku, v malebném městě Málaga, speciálně navržený kurz pro učitele na téma formativního hodnocení. Kurz byl veden pěti zkušenými lektory, kteří postupně prezentovali různá témata a metody spojené s formativním hodnocením.

V rámci teoretické části kurzu byly představeny hlavní koncepty formativního hodnocení. Důraz byl kladen na různé metody a formy hodnocení, s cílem zajistit, aby všichni účastníci měli stejnou základní úroveň znalostí. Kromě teoretického seznámení s konceptem se účastníci mohli zapojit do praktických sezení. Během těchto sezení měli možnost uplatňovat své znalosti v simulovaném prostředí, což jim poskytlo praktickou zkušenost a důvěru v uplatňování formativního hodnocení ve svých vlastních třídách.

Večerní reflexní krouhy byly jedním z hlavních vrcholů kurzu. V těchto neformálních sezeních měli účastníci možnost sdílet své zkušenosti a nápady z průběhu dne. Tyto diskuze často vedly k hlubším pochopením prezentovaného materiálu a poskytly účastníkům další perspektivu na uplatňování formativního hodnocení.

Setkání s různými lektory nabídlo účastníkům širokou škálu pohledů na formativní hodnocení. Tato mezinárodní perspektiva byla obzvláště hodnotná, protože podněcovala diskusi a rozšiřovala horizonty účastníků.

Výsledkem tohoto kurzu byla skupina učitelů, která byla vybavena teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro účinné formativní hodnocení ve svých třídách. Kombinace teorie, praxe a reflexe zajistila, že kurz nejen splnil svůj hlavní cíl, ale také poskytl účastníkům bohatý a osobní vzdělávací zážitek.