Koncepce školy

O škole

Základní škola a Mateřská škola sídlí společně v jedné budově v Dolním Třešňovci, okrajové části Lanškrouna. Od zahájení své činnosti v roce 2017 jsme vybudovali zázemí (jak materiální tak personální) pro vzdělávání žáků mateřské a 1. stupně základní školy.

V současné je v Mateřské škole třída Zajíčků, Žabiček a Myšiček. Základní škola poskytuje vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku.

Za krátké období fungování jsme dosáhli řady dílčích úspěchů:

Základní rámec ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec

Naše škola je organickou součástí svého města a regionu, aktivně se zapojujeme do života města. Klademe důraz na budování vztahů s rodiči. Vedeme otevřené debaty nad směřováním školy. Budujeme pochopení a vzájemnou důvěru, protože otevřené vztahy s rodiči vnímáme jako základní stavební prvek pro správné fungování školy.

Vzdělávání se odehrává především v kontaktu žáků s pedagogy, proto je osobnost a přístup učitele pro nás klíčová. Vztah mezi učitelem a žákem či žáky samotnými je pro nás hlavním tématem. Vytvoření prostředí, které vybízí k zapojení, je inspirativní a přátelské. Škola jako bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků.

Vzdělávací program Začít spolu

Vzdělávací program „Začít spolu“ (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice realizován v základních školách od roku 1996. Jde o vzdělávací program zdůrazňující přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje již mnoho mateřských i základních škol. Na Lanškrounsku jsme zatím jedinou základní i mateřskou školou s tímto programem.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

  Stavebními kameny programu jsou:

Specifika vzdělávacího programu

Proč Začít spolu

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS.

Tradiční přístupPřístup Začít spolu
orientace na učivoorientace na dítě
převládá aktivita učitelepřevládá aktivita dítěte
vrstvení izolovaných poznatkůučení v souvislostech a propojení s reálným životem
chyba znamená selháníchyba je prostředek k učení
výuka je převážně frontální, od dětí se očekává přizpůsobenívýuka je individualizovaná, vychází z potřeb a možností každého dítěte

Podmínky výchovně vzdělávací činnosti – pilíře

Věcné podmínky 

Naším zázemím je školská budova, kterou za pomoci zřizovatele, rodičů a přátel školy neustále kultivujeme. V budově školy jsou umístěny třídy a jídelna. Děti i učitelé mají k dispozici množství knih a řadu didaktických pomůcek. Učebny jsou obohaceny o tzv. relaxační část, kterou děti využívají k odpočinku či jako čítárnu.

Shodli jsme se, že pobyt venku na čerstvém vzduchu je pro děti velmi důležitý. V roce 2015 byla vybudována zahrada s herními prvky pro aktivní odpočinek dětí. Ve školním roce 2020/2021 se škole podařilo získat grant na Přírodní zahradu a do zahrady lze tak umístit spoustu dalších prvků, které přispějí k rozvoji dětí. Cílem tohoto projektu je, aby se děti mohly o přírodě učit v přírodě a vnímat ji jako součást života. Nové zahradní prvky jsou např. dendrofon, arboretum, naučné cedule, hmatový chodník, jezírko s bylinkovou skalkou, hliněná pec. 

Psychosociální podmínky 

Cílem naší školky je, aby se děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Respektujeme, že adaptační období je individuální u každého z dětí. Učitelé respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, pokud to není v rozporu se vzdělávacími cíli či není ohroženo zdraví dítěte. Tempo činností a jejich náročnost je přizpůsobována vývojovému období dítěte a jeho individuální potřebě. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat ve škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitelů s dětmi. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).

Životospráva 

Je pro nás velmi důležité, co děti jedí. V MŠ každý týden připravujeme pestrý a vyvážený jídelníček, který odpovídá nutričním potřebám. Stravují se u nás i děti s různými dietami. Děti v MŠ se během svačinek a oběda učí sebeobsluze a samostatnosti, samy si chystají a nandávají pokrm.

Po celý den mají děti volně k dispozici čaj či vodu.

Učíme radosti z pohybu, posilujeme zdraví. Respektujeme individuální potřebu aktivity, odpočinku a spánku. 

Pobyt dětí na čerstvém vzduchu je velmi důležitý. Trávíme s žáky každý den 45 min. na školní zahradě (hl. přestávka). Děti v mateřské škole tráví venku jednu až dvě hodiny v závislosti na ročním období. S mnoha aktivitami se přesouváme ven do přírody. Často jezdíme na exkurze a snažíme se inspirovat reálným životem i zkušenostmi.

Volný čas

Jsme rádi, že u nás děti tráví svůj volný čas. Škola za dobu působení nabídla dětem již velké množstí kroužků v mateřské i základní škole. Aktuálně:

MŠ – Předškolák 

ZŠ – Tvořivé dobrodružství, Kouzelná vařečka, Deskovky, Lesní moudrost, Vědecký, Čtenářský, Dramatický, Ukulele, Technický, Novinář

Spolupráce s rodiči 

Naším cílem je komunitní fungování školy, úzká spolupráce s rodiči, partnerský přístup. Rodiče jsou zapojeni do rozhodování o chodu školy, podílí se na organizaci společných aktivit (slavnosti, exkurze apod.), účastní se pravidelných brigád na pozemku a v budově školy. Rodiče jsou pravidelně informováni pomocí elektronické pošty, aktuální informace vždy naleznou na webových stránkách i na facebookovém profilu školy. Rodiče si mohou kdykoliv domluvit individuální konzultaci s učitelem. 

Někteří z rodičů jsou také členy spolku Škola jinak, který pomáhá škole také s různými projekty, články, sponzoringem. 

Dále spolupracujeme:

Lesy ČR, Zemědělská střední škola, Lesní klub Březinka, MŠ a ZŠ Horní Třešňovec, Domov pro seniory Lanškroun, DDM Damián, RC Lanškroun, MAS Lanškrounsko, Město Lanškroun, Recyklohraní.

S organizací Mezi námi spolupracujeme na utváření vztahu mezi dětmi a seniory. Děti se se seniory pravidelně setkávají, pořádají pro sebe navzájem aktivity, dárky atd. 

Denní rytmus

Mateřská škola

Ranní a dopolední blok   

Odpolední blok

Základní škola

Děti sedí spolu s učitelem v kroužku. Vítají se, řeší organizační věci, sdělují si zážitky, „probouzí se“.

Probírá se učivo dle daného ročníku. Děti se učí buď klasickou frontální metodou, nebo pomocí různých didaktických her. Pracují samostatně, ale také ve dvojících nebo různě početných skupinách. Jedná se o učební aktivity, kdy třída pracuje na společném zadání. Matematiku se učí dle Hejného metody, čtení podle Genetické metody. 

Děti se rozcházejí do center aktivit, v nichž samostatně pracují. Hlavní centra jsou čtyři, ale lze přidávat i další (dramatika, domácnost atd.):

Prostor třídy je rozčleněn do menších pracovních míst, které jsou jasně ohraničené tak, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřejmé, ve kterém centru pracují. Úkoly do center zadáváme tak, aby vedly k opakování probraného učiva a naváděly děti ke spolupráci a vzájemné pomoci. Ve výtvarném ateliéru děti pracují na činnostech, které se vztahují k předmětu výtvarná výchova a pracovní činnosti. Toto je doba, kdy se ve stejný čas odehrávají ve třídě různé činnosti. Učitel jen pozoruje, usměrňuje, pomáhá. Je to ideální čas pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují.

Probíhá závěrečné hodnocení celodenní práce. Děti hodnotí, co se podařilo a naopak. Učí se reflektovat svoji práci.

Záměry školy pro rok 2020 – 2027

Rozvoj vzdělání v oblasti ochrany přírody a její udržitelnosti

Rádi bychom u školy vybudovali zahradu s mnoha různými učebními a přírodními prvky. Zde by se děti vzdělávaly v oblasti ochrany přírody a její udržitelnosti. Dalším rozměrem tohoto projektu je poskytnout dětem prostor pro vzdělávací či pohybové aktivity. 

Zapojení do komunitního dění

Dalším plánem je obohatit společenský život v Dolním Třešňovci. Chtěli bychom se podílet, ve spolupráci s místními spolky, na společných kulturních akcích.

Další vzdělávání pedagogů

Naši učitelé se průběžně vzdělávají v programu Začít spolu, v Hejného matematice, Nenásilné komunikaci atd. Dále spatřujeme budoucnost vzdělávání se v oborech IT, enviromentální výchova, kritické myšlení a etika.

Chystané materiální a investiční záměry

Prostředí školy je pro studenty velice důležité. Úpravy školní budovy a jejího okolí budou realizovány za finanční podpory zřizovatele, pomoci rodičů a přátel školy.  Vedení školy bude na chystané záměry shánět finanční zdroje i pomocí projektové a dotační činností, prostřednictvím fundraisingu či jarmarku. 

Projekt Rosteme spolu

Rozpočet a střednědobý výhled

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled na rok 2025, 2026